Vitajte na našej stránke !


Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na


Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. !!! UPOZORNENIE !!!

Vzhľadom k eliminácii rizika šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 je činnosť nášho Centra prispôsobená k aktuálne nariadeným opatreniam príslušných autorít. 

Návštevy detí rodičmi, príbuznými alebo blízkymi osobami je počas trvania núdzového stavu povolený len v exteriéroch zariadenia a to po predložení negatívneho testu (Ag, PCR) nie staršieho ako 24 hodín. 

Vstup do všetkých priestorov zariadenia je pre nepovolané osoby prísne zakázaný !

Copyright © 2021 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.