Ako sa stať profesionálnym náhradným rodičomPozícia profesionálneho náhradného rodiča sa zvyčajne vytvára so zámerom zníženia traumy dieťaťa po vyňatí z biologickej rodiny. Každé dieťa do veku 6 rokov po vyňatí z biologickej rodiny je možné dočasne umiestniť v rodinnom prostredí profesionálneho náhradného rodiča, kým sa nepodarí v pôvodnej rodine vytvoriť vhodné podmienky na návrat dieťaťa, alebo kým sa nenájde iná forma starostlivosti o dieťa.

  • Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť Centra pre deti a rodiny. Ide o domáce prostredie zamestnanca Centra, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí - najmenej 1 a najviac 3 deti ( v zmysle §17 Vyhlášky 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonáva v domácom prostredí zamestnanca Centra v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom Centrom pre deti a rodiny alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spolunájomcom ( v zmysle §18 Vyhlášky 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Pre vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti ( v zmysle §15 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Rozsah prípravy je 80 hodín resp. 60 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne náhradné rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ( v zmysle § 15 a §16 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec Centra a vzťahujú sa na neho príslušné ustanovenia § 52 Zákonníka práce. Záujemca o vykonávanie profesionálneho náhradného rodiča musí byť fyzicky a psychicky spôsobilý. Profesionálnemu náhradnému rodičovi patrí mzda v zmysle § 120 Zákonníka práce v treťom stupni náročnosti práce plus príplatky za náročnosť v starostlivosti o deti.
  • Výška úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine a výška úhrady výdavkov spojených s bývaním dieťaťa je vyplácaná v zmysle § 18 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. MPSVR SR

Centrum pre deti a rodiny Komárno

ako náš mentor v oblasti práce s profesionálnymi náhradnými rodinami pravidelne realizuje pre záujemcov o prácu profesionálneho rodiča program prípravy profesionálnych náhradných rodičov. Pre konkrétny termín programu prosím kontaktujte Centrum pre deti a rodiny Komárno.


Pre viac informácií z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny kliknite sem

Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.