Rodinný typ

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo je zariadenie rodinného typu zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu, výchovných opatrení, opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

Na základe novely Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele okrem zmeny názvu zariadenia z Detský domov Kolárovo na Centrum pre deti a rodiny Kolárovo pribudli Centru aj nové kompetencie v rámci starostlivosti o deti a rodiny. Jedným z nich sú aj dobrovoľné pobyty pre maloletých a koordinácia stretnutí rodinného kruhu ako nová metóda sociálnej práce s rodinou.

V súčasnosti máme 8 samostatných skupín a 1 skupinu mladých dospelých. V samostatných skupinách je spravidla 8-10 detí.

V kmeňovej budove sú vytvorené 3 samostatné skupiny vrátane skupiny pre dobrovoľné pobyty a 1 skupina mladých dospelých. V piatich rodinných domčekoch máme vytvorených päť samostatných skupín.

Deti v skupinách žijú, pracujú, učia sa, pomáhajú v domácnosti, zveľaďujú svoje okolie, oddychujú, trávia voľný čas, stýkajú sa s priateľmi a zabávajú sa tak, ako v bežných domácnostiach a aj keď im nedokážeme nahradiť rodinu, snažíme sa o citlivú a profesionálnu starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým pocit domova, naučiť ich prevziať zodpovednosť za svoj život, zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť a svoje okolie tak, ako deti v prirodzenom rodinnom prostredí. Výchovu a komplexnú starostlivosť zabezpečujú vychovávatelia a odborný tím zložený zo sociálnych pracovníkov a psychológov. 

Centrum nezabezpečuje pobyt pre maloleté deti, ktoré si vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine alebo deti, ktorým je potrebné vzhľadom na zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.

Potrebujete viac informácií?

Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.