VEREJNÉ OZNÁMENIA


Zmena výšky výživného


V súvislosti so zmenou zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a opatrením MPSVR SR č.227/2022 o úprave súm životného minima, ktorá nadobúda účinnosť 01.júla 2023, Vám Centrum pre deti a rodiny v Kolárove oznamuje, že zmenou životného minima sa mení aj výška vyživovacej povinnosti rodičov voči svojim deťom.

Výška vyživovacej povinnosti stanovená rozsudkom súdu  v minimálnom rozsahu  30 % zo sumy životného minima sa 

od 01.07.2023 mení na 36,83 € 

na jedno nezaopatrené neplnoleté dieťa v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o rodine.


Platby za výživné môžete posielať na:

číslo účtu: 7000421974/8180 – štátna pokladnica

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0042 1974

Alebo na adresu: Centrum pre deti a rodiny Kolárovo Rábska 12, 946 03 Kolárovo

Zároveň prosím uveďte do správy pre adresáta, za ktoré obdobie (mesiac)posielate danú platbu!

Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.